Isten hozott

Szeretettel köszöntjük a kitcheneri magyar protestáns gyülezekezet weboldalán.

Cimünk
54 Queen Street North
Kitchener, ON N2H 2H2
Tel. (519) 578-4430Minden idelátogatót szeretettel hívunk közénk. Reméljük mindnyájan megtapasztalják, közösségünk testvéri vendégszeretetét, barátságát és ismét vissza fognak látogatni.
Istentiszteleteink helye a St. Andrew Presbyterian Church kápolnája. E templom a Kanadai Presbiteriánus Egyház tulajdona és e templom hívei tartják fennt adományaikkal. Mi a kiskápolnát béreljük, mely kényelmesen befogad 100 fõt.

Rendszeres alkalmaink
  • Istentisztelet minden hónap elsõ és harmadik vasárnapján délután 3 órától
  • Gyermekeknek vallásóra istentisztelet alatt
  • Imaóra minden vasárnapi istentisztelet elõtt egy fél órával, azaz 2:30-tól.
  • Bibliaóra minden hónap második szerdáján este 6 órától.

Rólunk

ISTENTISZTELET

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Egyházunk szerkezete és felépítése kálvini, tehát teljesen biblikus. Hisszük, hogy a Biblia a mindenható Isten kijelentése teremtményeihez. Ezért ezt megismerni minden ember számára nagyon fontosnak tartjuk. A Szentírás elmondja nekünk, hogy kik vagyunk mi, ki Isten és mit vár el Isten az embertől.
Azért vagyunk együtt, hogy dicsőítsük Istent, hogy olvassuk a Bibliát és hallgassuk hozzánk intézett üzenetét ugyanakkor hogy régről ismert és új énekekkel magasztaljuk őt. Mindenkit arra bíztatunk, hogy tanulmányozzák a Szentírást és benne Istent, aki az életünk középpontjában akar lenni. Szeretettel fogadunk mindenkit, aki hívást érez eljönni istentiszteleteinkre, imaóráinkra, bibliaóráinkra, vagy elhozza gyermekeit bibliaórára, konfirmációi oktatásra. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket is, akik segítenének nekünk felkutatni a környékünkön élő magyarokat, időseket, egyedüllévőket, hogy hozzájuk is eljuttathassuk Isten szeretetét.

Istentiszteletünk leírása.
Istentiszteleteink nagyrészt követik a tradicionális református istentiszteleti szertartást, de rugalmasak vagyunk bármilyen építő, Istent magasztaló és hitünket erősítő elemek beiktatására. Hitünk és hitvallásunk szerint reformátoriak vagyunk, azaz valljuk, hogy minden nap meg kell újúljunk, jobbuljunk és jó irányba változnunk. Vasárnaponként új énekeket tanulunk, vetítő segítségével istentisztelet előtt szivet-lelket felemelő képeket csodálhatunk meg. Közvetlenül Igehirdetés előtt, ha lehetőségünk van megtekintentjük azt a bibliai részt, melyről a prédikáció szól, vagy más azt alátámasztó képeket és üzeneteket láthatunk.

Gyülekezetünk szerkezeti leírása.
Lelkipásztor
Lelkipásztorunk Szatmári Ferenc, aki teológiai tanulmányai után a Kolozsvári EgyetemiFokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben 1988-ban lett felszentelve. Ő gyülekezetünk megszervezője, megalapítója és lelkipásztora 2002 óta. Erdélyben született, Magyarországról érkezett Delhi-ba 2000 december 14-én az ottani Kálvin Magyar Református Egyház meghívására. 1988-ban Domahidi Máriával való házasságkötésüket Isten két gyermekkel áldotta meg. Szatmári Ferenc Kanadába való érkezése előtt Szatmárnémetiben, Szentjobbon valamint a magyarországi Nagyacsádon szolgált, a Pápai Református Kollégiumban, valamint két éven át a Magyarországi Református Zsinati Missziói Osztály Házasság és Családgondozójaként szolgált. (lásd bővebben „önéletrajz”.)

Presbitérium
A presbitérium tagjai gondoskodnak a gyülekezet lelki, szervezeti és anyagi jólétéről. Rendszeresen találkoznak a hatékonyabb munka megszervezésének érdekében.
[vissza]MISSZIÓI KÜLDETÉSÜNK

Küldetésünk Istent magasztalni, az evangéliumot hirdetni, megismertetni mindenkivel az Isten gondoskodó szeretetét. Küldetésünk továbbá Istent magasztalni tanítványokhoz illő élettel és a Szentlélek ereje által megmutatni mindenkinek, ennek a megsebzett világnak, hogy az Isten szeret. Keresztyén feladatunk az evangélizásál, azaz igehirtedés, tanítás és szolgálat.

Missziói hitvallásunk
- Csak EGY ISTEN VAN, aki teremtette az egész világmindenséget.
- Ez az EGY ISTEN három személyben működik: Atya, Fiú, Szentlélek. Ez a Teljes Szentháromség, Egy, örökkévaló Igaz Isten.
- Az ember feladata életében megismerni Istent, szeretni és magasztalni Őt.
- Minden ember bűnös és megérdemli az örökkévaló büntetést az örök kárhozatban.
- Isten kegyelmes, elküldte hozzánk szent fiát, Jézus Krisztust, aki egyszerre volt Isten és ember , és Ő lett a mi Megváltónk a mi bűneinkből.
- Jézus megfeszíttetett a mi bűneinkért, érettünk és helyettünk, feltámadt a halottak közül és felment a mennyekbe.
- Akik elfogadják Jézus Krisztust, Isten által kegyelmet nyernek és a mennybe jutnak.
- Csak a Szentlélek adhat hitet.
- Jézus vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat.


Jézus Krisztus ÚR mindenek felett.
Gyülekezetünk célja tanítványokat készíteni Jézus dicsőségére, akik beépülnek a gyülekezetbe és egészséges hittel, hívő, példamutató élettel elősegítik a gyülekezet növekedését és így elkötelezik magukat arra a misszióra, hogy másokat is tanítványokká tegyenek. Valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr kell legyen nemcsak a gyülekezetünkben, hanem egyéni életünkben is. Valljuk, hogy egyedül Jézus Krisztus áldozata, halála és feltámadása adhat nekünk kegyelmet, bocsánatot és örök életet a mennyekben. A mennybe jutásnak nincs más útja csak ez az egy. Istenben hinni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus ott él az életünkben, cselekedeteinkben. Hitünk a gyülekezetben erősödik.

A Szentírás autoritása (hatalma)
Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől van. Ez Istennek egyetlen, tökéletes, teljes és változhatatlan kijelentése melyhez igazitanunk kell életünket.

A hívők papi hívatása
Valljuk, hogy MINDEN HÍVŐ egyenlő gyülekezetünkben, és mindenkinek ugyanaz az elhívása és küldetése, hogy a maga helyén szolga legyen. Lehet különbség a képzettségben, a kegyelmi ajándékokban, a tanulással elért eredményekben, a nemekben, a teherbírásban, de mindnyájan egyenlőek vagyunk, egy Atyának gyermekei.

Egyháztagság.
Egyháztagok lehetnek mindazok a keresztyének akik közöttünk növekedni szeretnének a hitben és Isten megismerésében, akik szeretetben hordozzák egymást, akik szolgálják Isten dicsőségét és embertársaik épülését. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy elfogadom Jézus Krisztust. Senki nem mondhatja önmagáról, hogy ő megváltott, ha azt az életének fokozatos megjobbulása nem mutatja. Hitünket a cselekedeteinkből kell megmutatnunk az embereknek.

Keresztség
Minden hozzánk hozott gyermeket és hozzánk forduló még meg nem keresztelt felnőttet megkeresztelünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe. A szülő hamarabb szereti gyermekét annál, minthogy a gyermeke ezt tudatosan felismerné. A gyermek keresztség azt jelzi, hogy Isten előbb szeretett minket, minthogy mi tudtunk volna Róla és szeretetéről. Megkereszteljük azt a még meg nem keresztelt felnőttet aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Ő megváltója és ezután egész emberi életét Isten dicsőségére szeretné élni.

A Gyülekezet
A gyülekezet egy közösségi szervezet, mely él, rendszeresen találkozik a templomban az istentisztelet helyén, hogy imádkozzon, hogy lelki táplálékot, erőt, támaszt kapjon, s hogy kivigye a szeretetet a világba, hogy világítson mint fény az éjszakában. Így akar szolgálni magyar közösségünk, hogy betöltse Istentől kapott küldetését.

[vissza]ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

- Vasárnap az istentiszteleteken a hirdetett Ige hallatszik, az Úrvacsorában ez az ige lesz látható. Úrvacsorát a nagy ünnepek idején: adventben, karácsonykor, böjtben, húsvétkor, pünkösdkor, új kenyérért való hálaadásra, nagy hálaadáskor szolgáltatunk. - Minden hónap második szerdáján este 6 órától bibliaórát tartunk, amikor egy kisebb csoporttal egy órán át Isten szavát tanulmányozzuk és üzenetét hallgatjuk egy előre megállapított bibliai könyvet tanulmányozva közösen. - Minden vasárnapi istentisztelet előtt imaközösséget tartunk 2,30-tól, melyeken hálát adunk Istennek vagy imádkozunk a gondok, bajok között lévőkért, gyülekezetünkért és családjainkért. - Vasárnapi istentiszteletek alatt gyermekeinknek bibliatanulmányt biztosítunk. Valljuk, hogy a szülő elsődleges feladata gyermekeiket hitre nevelni. Ezeken a foglalkozásákon gyermekeinkkel megismertetjük Isten hatalmát, szeretetét. Ugyszintén imádkozunk is velük és imádkozni tanítjuk őket.
[vissza]MIKÉPPEN ÉRHETJÜK EL CÉLJAINKAT?
Aktív tagokra, szerető szívü emberekre van szükségünk. Az egyháznak és Istennek szüksége van a te erődre és szeretetedre, ismereteidre, szorgalmadra és anyagi támogatásodra. Küldetésünk betöltése érdekében együtt dolgozunk más kanadai magyar egyházakkal vakamint a környék angol egyházaival.
[vissza]ANYAGI FORRÁSOK ELÉRÉSE
Elfogadunk szeretetből jövő adományokat azoktól akik Isten dicsőségére adakoznak istentisztelet alatt perselyes adakozásban vagy azon kívűl hálából Isten dicsőségére. Ebédeket rendezünk, kolbász-hurka készítést szervezünk kiadásaink fedezésének érdekében, hogy fenntarthassuk gyülekezetünket.
[vissza]VÁROSUNKBAN ÉS A VILÁGBAN VALÓ KÜLDETÉSÜNK
Isten szeretetét adjuk tovább a gyülekezetben a templom falain belül, majd kifele fordulva továbbadjuk azoknak akik a szeretetre rászorulnak, akik szegények, éheznek. Igyekszünk elérni az újjonnan környékünkre kivándorolt magyarokat és igyekezünk segíteni nekik, hogy otthonra találjanak az idegen földön.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (János 3:16).„Kegyelem által tartstunk meg, és ez nem a mi erőlködésünkből van, hanem Isten kegyelme által”. (Efézus 2:8)
Jézus így szól: „A szomjazónak adok az élet forrásából ingyen.” (Jelenések 22:17)
[vissza]

Prédikációk

Istentisztelet - Kitchener, Ontario, CA. 2020.03.22 - Dr. Szatmári Ferenc, lelkész
Magyar nyelvű bibiliaóra Kitchener, Ontario-ban - 2020/3/31. Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor
Magyar Istentisztelet Kitchener Ontarioban 2020 Virágvasárnapján. Dr. Szatmári Ferenc lelkész.
Dr. Szatmári Ferenc Nagypénteki igehirdetése Kitchener Ontario, Kanada
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor - Húsvéti Istentisztelet 2020 Kitchener, ON. Kanada
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor - Péter és János a sírnál. Bibliaóra János 20:1-10 alapján.
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor - Igehirdetés Márk 10:46 - Bartimeus
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor igehirdetése Kitchener, Ontario, Kanada május 3-án, 2020
Dr. Szatmári Ferenc igehirdetése 2020 május 17-én
Dr.Szatmári Ferenc lelkipásztor - Mit tehet a Szentlélek bennünk és általunk?
Dr Szatmári Ferenc igehirdetése 2020 Pünkösd vasárnapján, Kitchener, Ontario, Kanada
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor igehirtedése 2020 június 7-én, Kitchener, Ontario, Kanada
Dr. Szatmári Ferenc lelkipásztor - Kitchener, Ontario, Kanada 2020 június 14-én
Dr. Szatmári Ferenc Apák napi igehirdetése Kitchener, Ontario, Kanada, 2020 június 21-én

Esemény Naptár

Ha értesülni szeretne emailben az eseményeinkről, feliratkozhat itt >>>> Feliratkozás

Kapcsolat felvétel

Küldjön emailt nekünk